ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนางสาวญาณิกา อดไส! นักวิชาการเงินและบัญชีแลนางสาวธารารัตน์ ชูรักษ์ นักศึกษาสหกิจ มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับรองนายกอบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลลีเล็ด ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมจำนวน 8 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบฯต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]