ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และ นางสาวกาญจนา ทองนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเต็กแรก ร่ามกับเจ้าหน้าที่ อบต.ตะกุกเหนือ และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนปราะบาง ในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนาน 17 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]