ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ โรงเรียนบ้านดอนงาม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.) ร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กชาย อายุ 8 ปี และเด็กชายอายุ 7 ปี ซึ่งเป็นเด็กในครอบครัวยากจน มารดาเลี้ยงดูไม่เหมาะสมปล่อยปะละเลย จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับความยากลำบากและขาดโอกาสทางการศึกษา จึงประสานส่งต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเด็กเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในลำดับต่อไป

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก และเพื่อสรุปราบงานผลการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]