ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยืนคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่ ตามลำดับเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน จำนวน 1 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิแลสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือลำดับต่อไป 2. เยี่ยมบ้นผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอเคียนซา จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว(ตามแบบ บธ.๗) ในลำดับต่อไป 3. มอบป้ายศูนย์ ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามโครงการพัฒนาและยกระดับกลไกศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาสารและอ.เคียนซา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]