ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ ตามลำดับ เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ครอบครัว และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว จำนวน 1 ครอบครัว 2.เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 1 ครอบครัว 3. มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามโครงการพัฒนาและยกระดับกลไกศักยภาพศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 7 ศูนย์ และพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ศูนย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]