ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวธารารัตน์ ชูรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอดอนสัก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ กรณีเพลิงไหมบ้าน จำนวน 3 ครอบครัว กรณีร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ครอบครัว และกรณีครอบครัวยากจน จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือลำดับต่อไป เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู ครั้งที่ 2 และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับด็กป็นบุตรบุญธรรม เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว จำนวน 1 ครอบครัว พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ศูนย์ อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ศูนย์ และมอบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 1 ศูนย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]