ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน จำนวน 3 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ 2 ครอบครัว อำเภอท่าฉาง 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎธธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือ สังคมตำบลปากฉลุย ประจำปีงบประมาณ 2565 และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 1 ศูนย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]