ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม และมอบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ในเขตพื้นที่อำเภอพนม จำนวน 4 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองสก ตำบลพลูเถื่อน และตำบลต้นยวน ประจำปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้แก่เทศบาลตำบลพนม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]