ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน 

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ศ ปก.จ.สฎ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน อำเภอชัยบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องตัน โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอยื่นกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุรายใหม่ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสระ พร้อมมอบป้ายศูนย์ ช่วยเหลือสังคมตำบลสินปุน ตำบลอิปัน ตำบลบางสวรรค์และตำบลไทรโสภา ในเขตพื้นที่อำเภอพระแสง ประจำปีงบประมาณ 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]