ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวอมราวดี ห่วงงาม นักศึกษาฝึกงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางงอน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมๆ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]