ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ ตำแหน่ง นิติกร ร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ ตำบลบางบางสวรรค์ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 3 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]