ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ สำนักงานองคมนตรี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุนอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]