ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยืนเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ ตำบลตะกรบ อำเภอไขยา จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ยืนเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้มั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]