ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 น่งสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับอนุมัติช่วยเหลือเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอพระแสง จำนวน 1 ครัวครัว อำเภอเวียงสระ จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมบ้านกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู ครั้งที่ 1 ในพื้นที่อำเภอเคียนซา จำนวน 1 ครอบครัว และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]