ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ และติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ช่างชุมชน) พื้นที่ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เป็นครัวเรือนเปราะบาง ขอรับความช่วยเหลือในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคใด้ฝั่งอ่าวไทย (ช่างชุมชน) พื้นที่ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหลังแรก จากจำนวน 5 หลังที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]