ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับอนุมัติช่วยเหลือเงินจากบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอบ้านตาขุน จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอพนม จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมบ้านกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อติดตามผลการเลี้ยงดู ครั้งที่ 1 ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จำนวน 1 ครอบครัว และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในเขตพื้นที่อำเภอพนม จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]