ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 4 ครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในเขตพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป และเยี่ยมบ้านกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจะทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.๗) ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี จำนวน 1 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]