ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้
1. วันที่ 1 มิถุนายน 2566 มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รวม 2 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน และตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วันที่ 2 มิถุนายน 2566 มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสาพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รวม 3 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ และตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]