ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านลูกหนี้เงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ที่ผิดนัดชำระหนี้มากกว่า 10 งวดขึ้นไป

2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านลูกหนี้เงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ที่ผิดนัดชำระหนี้มากกว่า 10 งวดขึ้นไป เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคอันเป็นเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหา และจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ ในพื้นที่ ต.เวียงสระ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จำนวน 8 ราย โดยพบลูกหนี้และจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ 6 ราย ลูกหนี้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย รวมถึงให้คำแนะนำแก่ทายาท และปิดบ้านย้ายภูมิลำเนา จำนวน 1 ราย ซึ่งได้แจ้งผู้ค้ำประกันในเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]