ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวริทธ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี มีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 2 ราย และพื้นที่อำเภอเคียนซา จำนวน 2 ราย โดยมอบข้าวสาร น้ำดื่ม นมผง และได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]