ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี มีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จำนวน 1 ราย และในพื้นที่อำเภอพระแสง จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 2 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]