ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพฯ และสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณีโพธิ์เพชร นิติกร และนางสาวเกวลิน ชูช่วง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเพื่อเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(เงินกู้สามัญ) จำนวน 8 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 รายเบื้องต้นได้พูดคุยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาด้านการเข้าถึงสิทธิคนพิการเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือครอบครัวต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]