ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ในพื้นที่อำเภอเมือง

วันที่ 17-18 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 9 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]