ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร และนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ราย อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 1 ราย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ราย และอำเภอเคียนซา จำนวน 5 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]