ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก  และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ครอบครัวมีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากบิดาหรือมารดาที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ จำนวน 2 ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทานใหม่ โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมูลนิธิฯ จากได้พิจารณาดำเนินการจัดสรรทุนพระราชทานในภาคเรียนที่ 1/2565 ในลำดับต่อไป และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน จำนวน 2 ครอบครัว ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]