ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ครอบครัวมีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทานใหม่ โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมูลนิธิฯ จากได้พิจารณาดำเนินการจัดสรรทุนพระราชทานในภาคเรียนที่ 1/2565 ในลำดับต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.7) ในลำดับต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ครอบครัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาและนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]