ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายใหม่ และ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เด็กมีปัญหาทางพฤติกรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายใหม่ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เด็กมีปัญทาทางด้นพฤติกรรม โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็ก เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]