ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครองอำเภอชัยบุรี สถานีตำรวจภูธรชัยบุรี และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์ (อพม.) อำเภอชัยบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญญหาทางสังคม กรณี เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว ในพื้นที่ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]