ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และติดตามผลการทดลองเลี้ยงดูผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒาสังคม ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากุล นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จำนวน 1 ราย สอบข้อเท็จจริงผู้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กรณี รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย พื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย และติดตามผลการทดลองเลี้ยงดูผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดส้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]