ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวชลลดส ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับนายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน นายสกลชัย ชอบทำกิจ ปลัดอำเภอพุนพิน ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำลบท่าข้าม สตรีท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวเตย อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม จำนวน 2 ราย และตำบลหัวเตย จำนวน 1 ราย เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 1 ราย เพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ในลำดับต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย และเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจนในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]