ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับนายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน นายจตุรงค์ วิชัยดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.หัวเตย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ในพื้นที่ตำบลหัวเตย และเยี่ยมบ้าน ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ กรณี เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียหายจากคดีความเกี่ยวกับเพศ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]