ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำร้องรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวอรอณงค์ บริบูรณ์ นางสาวมณีรัตน์ เต๊กอ๋อต้ง นางสาวกฤตินาภรณ์ สุลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำร้องรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 4 ราย เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]