ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับนายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายคนองเดช สุวรรณ์ กำนัน ต.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้าม ผู้นำชุมชน อพม. อสม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าข้าม นายจารึก คุ้มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.หนองไทร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองไทร ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองไทร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]