ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม (กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี) กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร 1 ราย อำเภอบ้านนาเดิม 1 ราย อำเภอเวียงสระ 1 ราย และอำเภอเคียนซา 2 ราย รวมจำนวน 5 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]