ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประเมินติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอไชยา จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่ติดตามภารกิจศูนย์บริการฯ อำเภอท่าฉาง ดังนี้ 1. ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 แห่ง 2. มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปให้แก่พระภิกษุสงฆ์พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย และเป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย และ 3. ให้คำปรึกษาการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวคนพิการ จำนวน 1 ราย เพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ ตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]