ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ เกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนายสุรศักดิ์ นุ้ยเส้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะนกเภา พร้อมด้วย นายสิทธิเณศ เห้งทับ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายสันติพงศ์ สังข์เทพ หัวหน้าฝ่ายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ เกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งหมด 20 ครอบครัว พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมาย ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]