ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุอยู่ในภาวะยากลำบากไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ร่วมกับ นางสาวอทัยพร คงชู นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อสอบข้อเท็จจริงรวมถึงวางแผนให้การช่วยเหลือ นายกงสุล พรมสุทธิ์ อายุ 76 ปี ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะยากลำบาก ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนราษฎร อยู่ในความดูแลของผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพข้าวสาร น้ำดื่ม และเจลล้างมือ จากสกาสังคมสงเคระห์แห่งประเทศไทย ณ บ้านเลขที่ 6 ม.15 ต.ทุ่งหลวงอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]