ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลปั นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวเกวลิน ชูช่วง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอไขยาและอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ราย และลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับกนพิการจำนวน 3 ราย เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จริงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]