ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววิลาศิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกสหกิจ สาขาเซียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย โดยได้ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวพม่า ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจบทบาทหน้าที่ สิทธิและสวัสดิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว และลงพื้นที่ร่วมกับนายบุรฉัตร เทพนม รองประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวแม่เลี้ยงเดียว เพื่อให้คณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป โดยเบื้องต้นได้ให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนร้อน ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ รวมจำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]