ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางลำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการฯ และว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ ที่ร้องขอความช่วยเหลือพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]