ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่เป็นผู้สูงอายุและพิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี ผู้นำชุมชน และอาลาสมัครพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]