ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นางยุพรัฒน์ แสงสุวรรณ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี มีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพินและในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย โดยมอบถุงยังชีพ นมผงและได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]