ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหัวหน้าปลัดเทศบาลเคียนซา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเคียนซา เจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีมีรายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเคียนซา จำนวน 9 ราย เบื้องต้นได้พูดคุยให้กำลังใจและได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ รวมถึงพิจารณาวางแผนให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]