ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการและนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลปั นักวิเคราะห์น โยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้ที่ อบต.ถ้ำสิงขร กำนันตำบลถ้ำสิงขรผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีมีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลล้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 13 ราย เบื้องต้นได้พูดคุยให้กำลังใจและได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ รวมถึงพิจารณาวางแผนให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]