ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ได้รับ การพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราช กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา
พนักงานคุ้มครองสวัสติภาพเด็ก และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร
เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ได้รับ
การพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่
อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]