ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กลุ่มเปราะบาง)

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเขาหัวควาย เทศบาลเมืองท่าข้าม อพม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กลุ่มเปราะบาง) โดยได้มอบถุงยังชีพ และพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และร่วมกับ นางเพ็ญศรี สุขเขียว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี แม่ผู้ยากไร้ โดยได้มอบถุงยังชีพและหาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]