ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีเด็กถูกทอดทิ้ง และครอบครัวยากจนขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสระ กรณีเด็กถูกทอดทิ้ง โดยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก อำนาจในการปกครองเด็ก และประสานบ้านพักเด็กและครัวครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณานำเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ในลำดับต่อไป และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ซึ่งขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 1 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวง พม. ในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]