ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีผู้ปกครองของเด็กชายอนุชาติ ทอมรัตน์ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กราบทูลเรื่องฐานะความยากจนของทางบ้าน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสกาญดา โพธิ์แก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ นายพูลสิน คงหวาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เจ้าหน้าที่ อบต.คลองสระ และ จนท.รพ.สต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเดิม กรณีผู้ปกครองของเด็กชายอนุช าติ หอมรัตน์ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กราบทูล เรื่องฐานะความยากจนของทางบ้านทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไส้ ให้คำปรึกษาแนะนำการเช้ถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนในเบื้องต้น ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]