ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม ) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 4 ราย ในพื้นที่พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]