ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงลำพัง ร้องขอความช่วยเหลือผ่านรายการ NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย บ้านชำรุดทรุดโทรม โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งวางแผนให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ และ กรณี ผู้สูงอายุ ประสบปัญหาด้านการขอเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รวม 2 รายการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]